فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ديدار با زندگي
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
اولين و آخرين رهايي
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
پرواز عقاب (فلسفه روانشناسي)
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان
سكون و حركت
 • 52,000 تومان
 • با تخفیف: 52,000 تومان
تعاليم كريشنامورتي
 • 125,000 تومان
 • با تخفیف: 125,000 تومان
پر پرواز (گفتار الكيون اولين استاد كريشنا مورتي)
نگاه در سكوت
 • 115,000 تومان
 • با تخفیف: 115,000 تومان
خير و شر
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
شادماني خلاق
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
رهايي از دانستگي
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان

ديدار با زندگي

 • 30,000 تومان

ما نمي‌دانيم عشق چيست، ما عاشق نيستيم، ددمنش، زمخت، بي‌تفاوت و بي رحم شده‌ايم. بدون عشق هيچ‌كس قادر به حل هيچ چيز نيست. آيا هيچ‌گاه از خود پرسيده‌ايد چرا در وجودتان از عشق اصلا خبري نيست؟ آيا مي‌دانيد منظور من از عشق چيست؟ منظورم مهربان بودن بدون هيچ انگيزه‌ايست، بخشنده بودن صرف، عاطفه داشتن به ديگران و زشتي خيابان‌هاي كثيف و فقر را احساس كردن و علتش را پيدا كردن است. گريستن، نه بر وضع خانواده بيچاره خود يا مرگ كسي كه دوستش داريد، بلكه گريستن براي هرج و مرج كامل دنيا...

اولين و آخرين رهايي

 • 95,000 تومان

برقراري ارتباط با هم، حتي اگر همديگر را خوب بشناسيم، كاري بس دشوار است. شاد واژه‌هاي كتاب براي شما تفاوت خاصي داشته باشد. ادارك زماني صورت مي‌گيرد كه ما، شما و من، در يك زمان و در يك سطح با هم روبه‌رو شويم. يعني ميان مردم، ميان زن و شوهر و ميان دوستان صميمي مهر و عاطفه وجود داشته باشد. به چنين چيزي تبادل واقعي انديشه احساس مي‌گويند. پس به اين ترتيب ادارك فوري زماني حاصل مي‌شود كه ارتباط ما هم‌سطح باشد.

پرواز عقاب (فلسفه روانشناسي)

 • 35,000 تومان

در اين كتاب، برخي از تعليمات «كريشنامورتي» فيلسوف هندي گردآمده است. كتاب به چهار بخش تقسيم شده كه عبارتند از: بخش اول: آزادي، ازهم گسيختگي، مديتيشن. بخش دوم: آيا انسان تغييرپذير است؟ چرا نمي‌توانيم در صلح زندگي كنيم؟ تماميت زندگي. بخش سوم: ترس، دنياي متعالي. بخش چهارم در مورد خشونت، در تغيير ريشه‌اي، هنر ديدن، نفوذ در مجهولات.

سكون و حركت

 • 52,000 تومان

سكون و حركت يكي از آثار كلاسيك و علمي «كريشنامورتي» و مجموعه‌اي از بيست و يك مقاله است كه همة آنها در راستاي خودشناسي هستند. عناوين برخي از اين مقالات عبارت است از: كيمياگري و دگرگوني، برانگيختن انرژي، ثبات و دانش، جاودانگي و بقاي روح، زيبايي و ادراك، نظم و ايده، رهايي.

تعاليم كريشنامورتي

 • 125,000 تومان

مؤلف در اين كتاب خلاصة تعاليم كريشنا مورتي فيلسوف هندي را در باب انواع مسائل و موضوعات زندگي، در مقالاتي موجز و قابل درك آورده است. مقالات به ترتيب تاريخي كه توسط كريشنا مورتي ايراد شده، آمده‌اند. از تاريخ 1927 كه وي اولين سخنراني خود را شروع مي‌كند، تا آخرين سخنراني او كه ده روز قبل از مرگ او- در هفتم فورية 1986- ايراد شده‌اند به ترتيب آمده و حسن اين ترتيب در آن است كه خواننده با جريان تكامل ذهني اين فيلسوف آشنا مي‌شود.

پر پرواز (گفتار الكيون اولين استاد كريشنا مورتي)

 • 40,000 تومان

سير تكامل روحي يك انسان برگزيده در هر مقامي، از مرحله دون آدميت به بالاترين درجه تكامل معنوي يعني انسانيت محض. در نتيجه خوشبختي كامل تحت‌القاء مقدسين و بالامرتبه‌هاي معنوي از جهان فلكي صورت مي‌گيرد و بس. آن چيزي كه در مرحله‌اي از شروع دانش كريشنا مورتي به وقوع پيوست. كتاب را بخوانيم و مشخصات اين سير را دريابيم

نگاه در سكوت

 • 115,000 تومان

عنوان انگليسي اين كتاب «سخنراني‌ها و گفتگوها» است كه در آن موضوعاتي از قبيل لذت، خشم، نفرت، ترس، آزمندي، تضاد، تيرگي و آشفتگي ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. «كريشنا مورتي» در تعاليم خود چند اصل كلي را در نظر دارد و تمام حرف او بر سر همين چند اصل است كه به صورت‌هاي مختلف تكرار مي‌شود. اما براي ويران كردن حصار ”خود“ در واقع يك راه عرضه مي‌كند و هر چيز ديگري مي‌گويد مقدمه‌اي است براي آموختن همان يك راه و آن هنر نگاه كردن به واقعيت است.

خير و شر

 • 25,000 تومان

خير و شر واقعه وجود دارند يا اينكه صرفا ديدگاه‌هاي حاضل از شرطي شدن‌اند؟ آيا چيزي به نام شر وجود دارد و اگر هست چيست؟ آيا چيزي به نام گناه وجود دارد؟ آيا چيزي به نام خير هست و اگر چنين است، سراپا سرشار بودن از خير يعني چه؟

شادماني خلاق

 • 98,000 تومان

شعله حقيقت و خجستگي آن هنگام خاموش مي‌گردد كه ذهن، يعني ابزار و جايگاه (خود) اهميت و نقش و سلطه‌اي بيش از حد پيدا مي‌كند و كنترل همه چيز را در اختيار مي‌گيرد. خودشناسي آغاز خردمندي است. بدون شناخت خويشتن، آموختن دانش به نابخردي، جهل، ستيز و رنج و اندوه مي‌انجامد.

رهايي از دانستگي

 • 25,000 تومان

مي‌توان گفت كه مراقبه با معنايي كه كريشنامورتي از آن استنتاج مي‌كند قادر است نظمي به تمامي فعاليت ذهني ببخشد و ممكن است اين عاملي كليدي باشد در تحقق بخشيدن و پايان دادن به تمامي رنج و اندوه. نويسنده دائما بر اين امر كه او به هيچ وجه يك مرشد نيست تاكيد دارد. او كشف‌هايي كرده است و به سادگي بيشترين سعي خود را دال بر در دسترس قرار دادن اين كشفيات براي همه‌ي آن اشخاصي كه قادر به گوش دادن هستند، كرده است.

صفحه‌ی 1