فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مصاحبه انگيزشي (كتاب كار براي مددكاران اجتماعي)

مصاحبه انگيزشي (كتاب كار براي مددكاران اجتماعي)

  • 69,000 تومان

اين كتاب به مصاحبه انگيزشي به عنوان يكي از ابزارهاي كاربردي ويژه متخصصان در حرفه‌هايي از جمله مددكاري اجتماعي، مشاوره، روانشناسي، روان‌پزشكي، قضاوت و وكالت مي‌پردازد و معتقد است كه به روش مشاركتي و مبتني بر فرد مي‌توان به كشف دوگانگي‌هايي ذهن مراجع و تقويت انگيزه به منظور تغيير، حركت نمود. مصاحبه انگيزشي چگونگي شكستن مقاومت مراجعان با حفظ كرامت انساني و احترام به ارزش‌هاي مراجع را پيگيري مي‌نمايد و از اين رهگذر، ديدگاه فرد نسبت به مشكل و شرايطي كه در آن قرار گرفته است را تغيير داده و با انعطاف و مشاركت بيشتري فرايند مداخله تسهيل مي‌شود.

صفحه‌ی 1