فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روان‌درماني گروهي معنامحور (دستنامه درمان)

  • 30,000 تومان

روان‌درماني گروهي معنامحور به دليل نياز به رويارويي با يك مشكل باليني چالش‌برانگيز به وجود آمده است. مشكل ياد شده، بحران وجودي فقدان معنا، ارزش و هدف در رويارويي با دشواري‌هاي زندگي است. اين درمان راهي براي شناخت اهميت معنا و زنده نگه داشتن معناست، مفاهيمي كه ممكن است در كاستن نااميدي در شرايط دشوار زندگي كمك‌كننده باشند. زيربناي طراحي و ارائه‌ي روان‌درماني معنامحور، مفاهيم كليدي فلسفه‌ي وجودي بوده است كه توسط پيشگاماني مانند كيركگارد، نيچه، هايدگر، سارتر، كامو و يالوم ارائه شدند...

روان‌درماني گروهي معنامحور (دست‌نامه درمان)

  • 23,000 تومان

روان‌درماني گروهي معنامحور به دليل نياز به رويارويي با يك مشكل باليني چالش‌انگيز به‌وجود آمده است. مشكل ياد شده بحران وجودي فقدان معنا ارزش و هدف در رويارويي با دشواري‌هاي زندگي است. اين درمان راهي براي شناخت اهميت معنا و زنده نگه داشتن معناست مفاهيمي كه ممكن است در كاستن نااميدي در شرايط دشوار زندگي كمك‌كننده باشند. زيربناي طراحي و ارائه روان‌درماني معنامحور مفاهيم كليدي فلسفه وجودي بوده است كه توسط پيشگاماني مانند كير كگارد نيچه هايدگر سارتر كامو و يالوم ارائه شدند.

صفحه‌ی 1