فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
طبقه‌بندي توانمندي‌هاي منش و فضيلت‌هاي انساني (راهنماي تشخيصي و آماري)

طبقه‌بندي توانمندي‌هاي منش و فضيلت‌هاي انساني (راهنماي تشخيصي و آماري)

  • 250,000 تومان

اگر زندگي را در قالب برداري ببينيم كه در سمت منفي آن بيماري‌ها و كژكاري‌هاي رواني قرار دارد و در ميانه‌ي آن زندگي نباتي و تهي از شادكامي، خرسندي و معناداري و در سمت راست آن زندگي خوب و سرشار از شادابي و شكوفايي باشد‏ روانشناسي مثبت‌نگر مي‌كوشد تا رازهاي زندگي خوب و خوش و سعادتمند را كشف كند. از آن‌جا كه زندگي خوب و خوش و سعادتمند، پديده‌اي كاملا فردگرايانه نيست و به بستر اجتماعي كه فرد در آن زندگي مي‌كند وابسته است‏، از اين رو ويژگي‌ختي خانواده، گروه‌ها، آموزش و پرورش، سازمان‌هاي اداري، شهر، جامعه و حتي نظام‌هاي سياسي و اقتصادي مطلوبي را كه زاينده زندگي خوب و سعادتمند هستند نيز مي‌كاود. روانشناسي مثبت‌نگر جنبشي نوين در روانشناسي است كه با طرح پرسش‌هايي ساده، اما كليدي دريچه‌اي تازه را بر روي علاقه‌مندان و محققان روانشناسي و برخي ديگر از رشته‌هاي علوم اجتماعي و حتي پزشكي گشود. در كتاب طبقه‌بندي توانمندي‌هاي منش و فضيلت انساني كه مهم‌ترين اثر در رشته‌ي روانشناسي مثبت‌نگر و به‌منزله‌ي قانون اساسي اين رشته است، سعي بر ان است تا با پژوهش‌هاي گسترده و جهان شمول به پرسش‌هاي بالا پاسخ داده شود.

صفحه‌ی 1