فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

راهنماي جامع بهداشت رواني و سلامت جسماني

  • 69,000 تومان

اين كتاب داراي متني روان و ساده است كه اطلاعات اساسي دربار? سلامتي و بهزيستي براي نوجوانان و جوانان را فراهم مي‌كند و مي‌توان از آن براي ارتقاي دانش و مهارت‌هاي مربوط به سلامتي و بهزيستي استفاده كرد. رفتارها و مهارت‌هاي مهم و اساسي ذكر شده در اين كتاب به مخاطبان كمك خواهد كرد كه رفتارهاي بهزيستي را پرورش دهند و آنها را به سوي بزرگسالي سالم رهنمون خواهند شد. جيمز رابينسون استاد گروه سلامت اجتماعي و رفتاري در دانشكد? سلامت عمومي شهري در مركز علوم سلامت وابسته به دانشگاه A&M تگزاس است. دكتر رابينسون نويسند? اين كتاب داراي بيش از 25 كتاب و مقاله و ارائه‌كنند? بيش از 50 سخنراني علمي براي مخاطبان ايالتي و ملي است، وي اكنون در چندين كميته و هيئت انجمن آمريكايي آموزش سلامتي و انجمن آمريكايي سلامت مدارس خدمت مي‌كند . در حال حاضر او سردبير مشترك مجل? آموزش دارويي است. دبورا مك كورميك در حال حاضر استاديار گروه ترويج سلامتي در كالج متخصصان سلامت در دانشگاه آريزوناي شمالي در فلاگزتف آريزوناست. او بيش از 50 كتاب و مقال? علمي در موضوع‌هاي مربوط به ترويج سلامتي براي مخاطبان محلي، ايالتي و ملي ارائه كرده است.

سال اول زندگي و بقيه عمر (حركت تحول و تغيير روان‌درمانگرانه)

  • 40,000 تومان

زبانمان ما را به تمايز ميان ‌بدن و من تشويق مي‌كند. ما كلمه واحدي نداريم كه امكان گفتن بدن ـ من را بدهد. ممكن است بگوييم بدن من كه درست همان‌گونه است كه مي‌گوييم ماشين من و اين‌گونه معني مي‌دهد كه بدن فرد دارايي اوست اما به يقين خود او نيست. اكنون مدتي است كه گشتالت‌درمانگران و تحليلگران معاصر، بدن‌ ذهن را به عنوان واحد يكپارچه‌اي مي‌دانند كه قبلا به روان و تن مجزا شده بود. دو نويسنده و متخصص باليني، رشته‌هايي را به هم پيوند زده‌اند كه ما مي‌دانستيم به هم تعلق دارند اما پيش از اين تلفيق، اين معنا را نداشتند.

صفحه‌ی 1