فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
رشد 10000 برابري (10اصل ساخت موفق‌ترين كسب‌و‌كار كوچك جهان)
تاثيرگذار و كليدي شو (مدل 5 مرحله‌اي براي خلق ارزش و درآمد هر چه بيشتر)
پولسازي مثل كيمياگري (چگونه در كسب و كارتان به بالاترين سود برسيد)
راهنماي اصلي كسب و كار (رازهاي موفقيت در تجارت ارتباطات و فراتر از آن)

رشد 10000 برابري (10اصل ساخت موفق‌ترين كسب‌و‌كار كوچك جهان)

  • 75,000 تومان

عميقا معتقد به راهگشا بودن اين كتاب از «مايكل گربر» در حوزه‌ي اداره‌ي كسب‌و‌كار هستم تا جايي كه اگر كسي اين كتاب را نخوانده باشد‏، به گمانم نمي‌تواند به درستي مفهوم اصلي كسب‌و‌كار و كارآفريني را درك كند و در نهايت احتمال زيادي دارد كه در اين مسير به بيراهه برود. اين كتاب به شما مي‌گويد براي رهايي از برده‌داري مدرن (سخت كار كردن براي پول) چه اقداماتي بايد انجام دهيد و از اين رهگذر، شما را با مفهوم شگفت «كوچك‌بودن» نه «كوچك‌ماندن» آشنا مي‌كند. با خواندن اين كتاب شما مي‌توانيد روند درست جهاني‌شدن در برند‌هاي معتبر را درك كنيد‎؛ امروز بنيان‌گذار استارباكس صاحب كسب‌و‌كاري با بيش از سي‌و‌پنج هزار شعبه در سراسر جهان است يا والمارت مديريت فروش چندين ميليون محصول را در بيش از ده هزار فروشگاه زنجيره‌اي پيش مي‌برد و كتاب رشد ده ‌هزار برابري، رواي تاثير‌گذار اين افسون مهم در كارآفريني و اداره‌ي كسب‌و‌كار‌هاي كوچك است.

تاثيرگذار و كليدي شو (مدل 5 مرحله‌اي براي خلق ارزش و درآمد هر چه بيشتر)

  • 70,000 تومان

مردم سراسر جهان از روش KPI كه در اين كتاب ياد مي‌گيريد‏ جواب مي‌گيرند. اين روش بر اساس بيان واضح ارزش‌‌تان و عرضه‌ي آن به شكلي ست كه براي بازار مطلوب باشد. اصول اين كتاب در پنجاه صنعت مختلف‏ در بيش از دوازده كشور‏‏‏‏‏، از سوي بيش از هزار كار آفرين و رهبر آزمايش شده‌اند و جهاني بودن‌شان ثابت شده است. آگر گام‌هاي بيان‌شده در اين كتاب را به ترتيبي كه توصيه مي‌شوند، برداريد و آن‌ها را در حد مطلوبي انجام دهيد، شخص تاثير گذار كليدي‌شدن در صنعت‌تان در دوازده ماه آينده سخت نيست. اگر اين كار را انجام دهيد، لزومي ندارد به تحصيل و مدرسه برگرديد يا دهه‌ها صرف بالا رفتن از نردبان شركت‌ها كنيد. خيلي زود در حوزه‌هاي خودتان شخص تاثير گذار كليدي خواهد شد.

پولسازي مثل كيمياگري (چگونه در كسب و كارتان به بالاترين سود برسيد)

  • 50,000 تومان

رمز و راز موفقيت ما ( دن كندي ) ست. او در بيش از بيست سال توانست كسب و كار ما را متحول كند. دن كندي در اين كتاب در مورد كارايي و عملگرايي در طرز فكر تجاري صحبت كرده است كه همزمان هم مايه تحسين‌تان خواهد شد هم هيجان‌تان را برخواهد انگيخت. دن مدتي طولاني مشغول تدريس اصول بازاريابي مستقيم بوده است كه هميشه بايد از اين اصول به عنوان نقشه موفقيت در كسب و كار استفاده كرد. براي كيمياگري نياز به فلز، ابزار و دستورالعمل است تا فلز تبديل به طلا شود، اين كتاب هم رازكسب ثروت را در اختيار شما قرار مي‌دهد. مي‌توان ادعا كرد كه اين كتاب همان حلقه گمشده آموزش كسب و كار و كارايي ماست كه خواندن و به كار بستن آن بسيار تاثيرگذار خواهد بود؛ آن هم در سطحي كه نويسنده كتاب برآورده مي‌كند؛ يعني كيمياگري و...

راهنماي اصلي كسب و كار (رازهاي موفقيت در تجارت ارتباطات و فراتر از آن)

  • 50,000 تومان

اين يك شـاهكار در حوزه‌ي كارآفريني‌ست. رونمايــي از طرزفكـر تصاعدي در مقابـل طرزفكر خطـي جـزو بينظيرهاي ايــن كتـاب اسـت كــه همــگان را بــه آموختــن جــان‌كلام نويسـندگان در ايــن مــورد بســيار مهــم فراميخوانــم. افزون بــر ايـن در تحليـل رويكرد محتوايي كتـاب لازم اسـت بـه ايـن نكته هـم اشاره كـرد كه كارآفرينـان بايـد نسـبت به ماهيت شـركت (كلان، خـرد و تـازه‌كار) الگوي برنامه‌ريزي مناسـبي را درنظـر بگيرند. در شركتهاي بـزرگ لازم است بـا توجه بـه منابع خـود، برنامه‌ريزي اسـتراتژيك بـا افـق بلندمدت داشـته باشند؛ در صورتـي كـه شـركتهاي كوچـك بايـد برنامه‌ريـزي سـريع در بـازه‌ي زمانــي حداكثــر شــش ماهــه را در دســتوركار قـرار دهنـد. نـكات ارزنده‌ي ايـن كتـاب در مـورد زندگي كاري و شـخصي بسـيار اسـت و شـايد پرداختـن بـه تك‌تـك آنهـا در مجـال ايـن مقـال نگنجـد؛ اما از ميان همه اين‌ها همين بس كه نشريه معتبر فوربس در طليعه سال 2021 ميلادي اين كتاب را جزو شش كتاب برتري قرار داده كه تمام راهبران كسب‌و كار بايد آن را بخوانند و بياموزند.

صفحه‌ی 1