فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

بازسازي اختلال شخصيت مرزي مقاوم به درمان (راهنماي روان درماني ساخت گشاي پويشي راهنماي باليني آموزشي و پژوهشي )

  • 54,000 تومان

بر اساس نظريه « خودتحليلي» روان رنجوران، قرباني تحليل آسيب زاي خود از مسائل و افراد هستند. در حقيقت اين افراد دنياي خود را با طرز فكرهايي غير منطقي، غيرواقع بينانه ، تعصب آميز وسوگيرانه ، كه الزاما بر اساس شواهد و حقايق نيستند، تحليل مي كنند. اين افراد برخلاف افراد منطقي، با تحليل درست به مسائل پيرامون خود نگاه نمي كنند. افراد منطقي اول شواهد و مداركي براساس حقايق و واقعيت ها جمع آوري مي كنند و سپس براساس آن دست به يك تحليل بدون قضاوت، سوگيري و دور از بزرگ نمايي يا كوچك نماييد و بر اساس اصولي منطقي و درست مي زنند و سپس نتيجه گيري مي كنند؛ اما روان رنجورها اول نتيجه گيري مي كنند و سپس دنبال اثبات آن بر مي آيند. از آنجايي كه هدف، اثبات يك نتيجه از قبل به دست آمده است، بنابراين صرفا به دنبال اطلاعاتي خواهند بود كه از طريق آن به مقصود دلخواه برسند و در اين حال، از هر نوع اطلاعاتي خواه منطقي يا غير منطقي ، منصفانه يا غير منصفانه و... بهره خواهند برد.

صفحه‌ی 1