فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كار كردن با هيجان (در روان‌درماني‌هاي روان‌پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار)
پرداختن به روايت در درمان هيجان‌مدار (تغيير داستان‌ها بهبود زندگي‌ها)
درمان هيجان‌مدار تروماي پيچيده (رويكردي يكپارچه)

كار كردن با هيجان (در روان‌درماني‌هاي روان‌پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار)

  • 65,000 تومان

نويسندگان اين كتاب نقش هيجان را در ايجاد و حفظ مشكلات روانشناختي و نحوه تأثير آن را در تغييرات روانشناختي مورد بررسي قرار مي‌دهند. آنها هيجان را آنگونه كه در سه مورد از رايج‌ترين رويكردهاي درماني حاضر، روان‌پويشي، شناختي‌رفتاري و هيجان‌مدار، مفهوم‌پردازي و به‌كار گرفته مي‌شود، ارزيابي مي‌كنند. در هر فصل تأثير هيجان بر يادگيري و رشد كودك و رابطه انگيزش و هيجان مورد بحث قرار مي‌گيرد و راه‌هايي را كه از طريق آن هيجان مي‌تواند در درمان مهار شود تا كاركردهاي روانشناختي بهبود يابند و روابط بين‌فردي تقويت شوند به بحث گذاشته مي‌شود. نمونه‌هاي باليني، نحوه برانگيختگي هيجان، تشخيص و دسترسي به هيجان را از سوي درمانگر به خوانندگان نشان مي‌دهند؛ اين در حالي است كه از هيجان براي ايجاد و حفظ اتحاد درماني مؤثر نيز استفاده مي‌شود.

پرداختن به روايت در درمان هيجان‌مدار (تغيير داستان‌ها بهبود زندگي‌ها)

  • 50,000 تومان

همانند زندگي، در روان‌درماني هم، تمام هيجانات معنادار در دل داستان‌هاي مهم جاي مي‌گيرند و تمام داستان‌هاي معنادار حول تم‌هاي مهم هيجاني مي‌چرخند. ولي علي‌رغم تعامل بين فرايندهاي هيجان و روايت، درمان‌هاي آگاه به روايت و هيجان‌مدار تحت عنوان رويكردهايي جداگانه گسترش يافته‌اند. در اين كتاب لين انگس و لزلي گرينبرگ به بررسي اين خلاء مي‌پردازند و مدل پيشگامانه‌اي ارائه مي‌دهند كه در آن پرداختن به فرايندهاي روايت و هيجان در درمان هيجان‌مدار با هم ادغام مي‌شود. طبق ديدگاه آگاه به روايت انگس و گرينبرگ، تمام روان‌درماني‌هاي موفق مستلزم بيان، تغيير و ساختارشكني روايت‌هاي ناهماهنگ زندگي به نفع افزايش تغييرات بيشتر در زندگي است. چون تعامل هيجان و روايت باعث معناسازي و ادراك خويشتن مي‌شود بنابراين فراخواني و بيان هيجانات در تغيير زندگي نقش بسيار مهمي دارند. بررسي مطالعات موردي عميق در اين كتاب نشان مي‌دهد چگونه اين مدل درماني مي‌تواند در درمان افسردگي و تروماهاي عاطفي به‌كار رود.

درمان هيجان‌مدار تروماي پيچيده (رويكردي يكپارچه)

  • 80,000 تومان

درمانجويان روان‌درماني با تاريخچه آزار كودكي و تروماهاي رابطه‌ايي پيچيده در همه جاي دنيا وجود دارند و ميزان ترك درمان در آنها زياد است. اين افراد قادر به حل زخم‌هاي عاطفي نيستند و اغلب با درمان‌هاي مبتني بر مواجهه مشكلاتي دارند، درمان‌هايي كه مسائل مرتبط با دلبستگي را مدنظر قرار نمي‌دهند. درمان موفق، مستلزم كمك به درمانجويان است تا براي تغيير و اصلاح هيجانات ناسازگار، به احساسات دردناك دسترسي يابند و آنها را كاوش كنند. درمان هيجان‌مدار تروما، تنها درمان مبتني بر مدل تأئيدشده تجربي است كه به شناسايي گام‌هايي در فرايند حل مشكلات ارتباطي گذشته مي‌پردازد. نويسندگان اين كتاب نتيجه 15 سال تحقيقات مبتني بر مداخلات باليني، مشاهدات و تحليل جلسات درماني را پيش روي خوانندگان قرار مي‌دهند و به شرحي از تجربيات گسترده باليني خود از چگونگي اين درمان در بهبودي درمانجويان نيز مي‌پردازند. اين كتاب شامل دو بخش است كه بخش اول مدل درماني و نظريه‌هاي مرتبط با تروما را شرح مي‌دهد و بخش دوم كتاب به شرح پيشرفت درمانجو طي چهار فاز درماني مي‌پردازد كه هر كدام در يك مدل بازگشتي دوباره مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نويسندگان كتاب در طول متن به مقايسه اين رويكرد با ساير رويكردها مي‌پردازند و براي انواع هيجان و مشكلات پردازش هيجاني، موارد باليني ارائه مي‌كنند.

صفحه‌ی 1