فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ايده پديده‌شناسي
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
هستي و زمان
 • 200,000 تومان
 • با تخفیف: 200,000 تومان
نقد قوه حكم
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان
ترس و لرز
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان

ايده پديده‌شناسي

 • 15,000 تومان

.

هستي و زمان

 • 200,000 تومان

پرسشي كه هايدگر در هستي و زمان مطرح مي‌كند «پرسش هستي» است، يعني همان پرسشي كه از سرآغاز فلسفه انديشه‌هاي فيلسوفان را به تلاطم افكنده است. از اين‌رو اين كتاب از حيث موضوع‌اش تازگي ندارد. اما وجه «مدرن» آن شيوه بررسي هايدگر از اين مسئله و تعيين هستي انسان (دازاين) به مثابه دروازه ورود به شناخت هستي است كه پس از سرآغازهاي اصيل و خيره كننده آن در فلسفه يوناني ماقبل سقراطي ديري است كه حتي پرسش از آن به فراموشي سپرده شده است. تحليل اگزيستانس دازاين از طريق ساخت‌هاي «ممكني» كه «اگزيستانسيال» ناميده مي‌شوند «اونتولوژي بنيادي» نام مي‌گيرد كه شرط امكان ذاتي همه اونتولوژي‌ها را تشكيل مي‌دهد. زيرا دازاين هستنده‌اي است كه هر پرسش فلسفي از آن سرچشمه مي‌گيرد و به آن بازمي‌گردد. از همين‌ رو بسياري از مسائل فلسفه همچون پروا، و ديگربودگي، جهان، مكان‌مندي و زمان‌مندي، مرگ و غيره صورت‌بندي‌هاي متفاوتي كسب مي‌كنند. اين اثر فضاي فلسفي قرن بيستم را تحت تاثير قرار داده و الهام‌بخش بسياري از برجسته‌ترين متفكران پساساختارگرا همچون ميشل فوكو و ژاك دريدا بوده است.

نقد قوه حكم

 • 180,000 تومان

نقد قوه حكم در سه گاني نقدي كانت اثري است كه نقش ميانجي و پيوند دهنده دو اثر ديگر، يعني نقد عقل محض و نقد عقل عملي را برعهده دارد و گذار از فلسفه نظري به فلسفه اخلاقي را عملي مي‌كند. كانت همان‌گونه كه براي عقل محض و عقل عملي اصولي پيشين جست و جو مي‌كرد، براي قوه حكم نيز، كه قوه‌اي است مربوط به احساس لذت و الم، در جستجوي مباني پيشين برآمد و كوشيد فلسفه‌اي پيشين از ذوق برپا كند. مبنا يا اصل بنيادين نهفته در شالوده قوه حكم غايت‌مندي طبيعت است. اين غايت‌مندي به دو صورت ممكن است، يا صوري و ذهني، يا واقعي و عيني. حكم به غايت‌مندي صورت يك عين بدون آن‌كه هيچ غايت معيني براي آن قائل شويم حكم زيباشناختي است. بر همين مبنا، نقد قوه حكم نيز به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود: در بخش اول فلسفه ذوق و در بخش دوم غايت‌شناسي و غايت‌شناسي طبيعت بررسي مي‌شود و بدين‌گونه سرانجام تأويل درباره زيبايي و نظم، زيبايي‌شناسي و غايت‌شناسي، در يك كل واحد به هم پيوند مي‌يابد. درك ساختار جامع فلسفه نقدي كانت بدون درك مباحث اين اثر، كه به گفته كاسيرر ‹بيش از هر اثر ديگري عصب زمانه خود را تحريك كرده است› ميسر نيست.

ترس و لرز

 • 48,000 تومان

كيركگور ترس و لرز را بهترين كتاب خود مي‌دانست، او مي‌گفت اين كتاب براي جاودانه كردن نام من كافي است. هنر او در وادار ساختن ما به حس كردن خصلت‌هاي ويژه اين قلمرو و مذهب هرگز چنين ژرف بر ما تاثير ننهاده است، و نيز هرگز روايتش تا اين حد با شخصي‌ترين جدال‌هايش در پيوند نبوده است.

صفحه‌ی 1