فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پوست انداختن
 • 208,000 تومان
 • با تخفیف: 208,000 تومان
سلطه‌ي مذكر
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
اسطوره تولد قهرمان (تفسيري روان‌شناختي از اساطير)
روش پژوهش تطبيقي (با رويكرد تحليل كمي تاريخي و فازي)
روح پراگ و چند مقاله ديگر
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
دكارت
 • 16,000 تومان
 • با تخفیف: 16,000 تومان
هايدگر
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 18,000 تومان
دموكريتوس
 • 17,000 تومان
 • با تخفیف: 17,000 تومان
هگل
 • 17,000 تومان
 • با تخفیف: 17,000 تومان
ماركس
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
فلسفه جسماني 1 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)
پيدايش انسان
 • 135,000 تومان
 • با تخفیف: 135,000 تومان

پوست انداختن

 • 208,000 تومان

دو روز صلح برقرار است. اما روز سوم ديگر از خوراك خبري نيست. پيرمرداني مي‌آيند و آب و هيزم مي‌آورند و مي‌گويند ديگر خوراكي برجا نمانده. آخرين فرستاده مونته سوما مي‌آيد و به نزد كورتس هدايت مي‌شود و به او... -برشي از متن كتاب

سلطه‌ي مذكر

 • 48,000 تومان

ما، چه مرد و چه زن، در حالي كه خودمان نيز بخشي از موضوعي هستيم كه در فهم‌اش مي‌كوشيم، ساختارهاي تاريخي نظم مذكر را، در قالب طرح‌واره‌هاي ناخودآگاه ادراك و ارزيابي، در بدن‌مان جاي داده‌ايم. بدين‌سان، هنگام تلاش براي فهم سلطه‌ي مذكر چه بسا به طرز تفكراتي متوسل شويم كه خود محصول اين سلطه‌اند. يگانه اميد ما براي خروج از اين چرخه يافتن راهبردي عملي براي عينيت بخشيدن به سوژه‌ي عيني‌سازي علمي است. راهبردي كه مي‌خواهم در اين جا اتخاذ كنم استفاده از نوعي تجربه‌ي آزمايشگاهي است ... اين راهبرد تحليل قوم‌نگارانه‌ي ساختارهاي عيني و صور شناختي يك جامعه‌ي تاريخي خاص و درعين‌حال بيگانه و بسيار نزديك به ما، يعني جامعه‌ي بربرهاي كابيلي را، كه در عين غريب‌بودن آشنا نيز هست، ابزاري براي جامعه‌كاوي ناخودآگاه مرد‌محور مي‌داند كه از پس عينيت بخشيدن به مقوله‌هاي اين ناخودآگاه بر‌مي‌آيد. (از متن كتاب)

اسطوره تولد قهرمان (تفسيري روان‌شناختي از اساطير)

 • 45,000 تومان

«اسطوره تولد قهرمان» اثري ميان‌رشته‌اي است كه به تفسير اسطوره و ادبيات از طريق نظريات روان‌كاوي مي‌پردازد. فرويد مهارت اوتو رانك در اين تلفيق را مي‌ستود. از نظر فرويد، مطالب نمادين كه دست‌يابي به آرزوهاي ناخودآگاه را امكان‌پذير مي‌سازند به رويا، شوخي و اشتباهات لپي محدود نمي‌شوند و قصه‌هاي پريان، اسطوره، و داستان‌هاي عامه هم در همين طيف‌اند. اسطوره‌ها هم‌چون روياها به تفسيرهاي متعدد راه مي‌دهند و مستقل از كاربردي كه ممكن است براي‌شان در نظر گرفته شود زندگي خودشان را دارند و مي‌توانند در سازمان‌دهي و معنا بخشيدن به تجربيات ما مفيد باشند. اسطوره‌ها نه عقايد ساده‌لوحانه يا پيشاعلمي، كه در واقع منبع دانش روزگار گذشته هستند، البته به اين شرط كه با ديدي پذيرا و باز به آنها نگاه شود. «اسطوره تولد قهرمان» يادآور نياز به برقراري ارتباط با ريشه‌هاي اسطوره‌اي عميق و ناخودآگاه است و سعي دارد از وقايع بي‌معنا و تراژيك معنا بسازد.

روش پژوهش تطبيقي (با رويكرد تحليل كمي تاريخي و فازي)

 • 50,000 تومان

موضوع اين كتاب از نوع روش پژوهش است اما بر حسب ضرورت به بحث روانشناسي نيز پرداخته شده است. بنيان معرفتي متن حاضرء بر افق معرفتي عقلانيت انتقادي استوار استء با اين حال در پرتو استدلال عقلاني نقادانهء اين دستگاه معرفتي اصلاح و در ادامه با حفظ بنيان‌هاي معرفتي عقلانيت انتقاديء دستگاه معرفت فازي فرموله شده است. در متن حاضر دانش علمي به مثابه يك امر فرايندي فهميده شده است كه در آن توسعه علم بر نقد سنت‌هاي فكري پيشين و اصلاح تدريجي آن‌ها استوار است.

روح پراگ و چند مقاله ديگر

 • 48,000 تومان

اين مقالات نوشته‌ي‌ يكي از درخشان‌ترين چهره‌هاي ادبيات اروپاست كه در ايران هنوز ناشناخته است و اين كتاب نخستين اثري است كه از او به زبان فارسي انتشار مي‌يابد. كليما، چنانكه خود مي‌گويد، مقالات اين كتاب را از ميان انبوه مقالاتش برگزيده است و كوشيده تا با انتخاب اين مقاله‌ها به خواننده بقبولاند كه علايق يك نويسنده‌ي تحت سركوب فقط تمركز بر موضوع‌هاي سياسي نيست. او خود مقالات اين كتاب را به پنج دسته تقسيم مي‌كند: دسته‌ي‌ اول متن‌هايي‌ را در بر مي‌گيرد كه بيشتر ماهيتي شخصي دارند اين مقالات "از بخشي از زندگي‌ام، از آنچه موجب شد شروع به نوشتن كنم، و از رابطه‌ام با سرزمين زادگاهم پرده برمي‌دارند". دسته‌ي‌ دوم حاوي برخي پاورقي‌هاست كه براي روزنامه‌ها و مجلات نوشته است. دسته‌ي سوم ماهيتي كمابيش سياسي دارند. دسته‌ي چهارم حاوي دو تفسير درباره‌ي معمايي‌است كه ادبيات در عصر جديد با آن روبه‌روست و پنجمي حاوي مقاله‌اي‌ است در زمينه‌ي نقد ادبي و مشتمل است بر يك بررسي طولاني درباره‌ي‌ فرانتس كافكا. ايوان كليما در 1931 در پراگ به دنيا آمدء و اكنون نيز در همين شهر زندگي مي‌كند. او كه در (در بهار پراگ) سردبير نشريه اتحاديه نويسندگان چك بودء نمايش‌نامه‌ها و رمان‌هاي بسياري نوشته استء اما انتشار آثار او تا همين چند سال پيش در كشورش ممنوع بود.

دكارت

 • 16,000 تومان

دوگانگي ذهن و تن، كه دكارت به مدد آن با چنان مهارتي پي به شناخت ما مي‌برد و بنياد معرفت‌شناختي كهن را ديگرگون مي‌كند، اكنون بيش‌تر به زندان مي‌ماند تا پارادايمي مشكل‌گشا. كوشش سراسر عمر دكارت وقف توجيه و توصيف يگانگي در عين بيگانگي ذهن و تن و بيگانگي در عين يگانگي اين دو جوهر شد. ولي قدر مسلم آن است كه نينديشيدن درباره آن محال مي‌نمايد. چه بخواهيم چه نخواهيم، دكارت را بايد آغازگاه كوشش براي فهم خودمان و نسبت‌مان با جهان قرار دهيم؛ زيرا هر چند با ظهور دكارت مشكلاتي رومي‌نمايد، نيز ممكن است فلسفه او راه‌حل‌هايي براي بسياري از مشكلات دربرداشته باشد.

هايدگر

 • 18,000 تومان

انقلاب مارتين هايدگر، فيلسوف و انديشه‌ور بلندآوازه آلماني، در فلسفه، كه گستره پهناوري از نحله‌هاي فكري و فلسفي گوناگوني چون پديدارشناسي و اگزيستانسياليسم (سارتر)، هرمنوتيك (گادامر)، پساساختارگرايي و پسامدرنيسم (فوكو و دريدا) روان‌كاوي (لكان)، تاريخ (ئي. پي. تامپسون) و... را دربرمي‌گيرد، همواره زير سايه سنگين و مرگ‌بار همكاري او با ارتجاع فاشيستي حزب نازي قرار داشته است و بسياري كسان بر آن‌اند كه به هيچ روي نمي‌توان فلسفه و كار و بار فكري او را از كردار سياسي و گرايش او با نازيسم جدا كرد. با اين همه، تاثير شگرف و ديرپاي فلسفه هايدگر بر سير انديشه سده بيستم، و درست تا همين امروز، چنان فراخ بوده است كه شناخت انديشه را ناگزير مي‌سازد.

دموكريتوس

 • 17,000 تومان

دموكريتوس، فيلسوف بزرگ يوناني، را پايه‌گذار نظريه اتمي دانسته‌اند. البته مورخان سهم لئوكيپوس را ناديده نگرفته‌اند، با اين همه، دموكريتوس است كه از نظريه اتم‌باوري نظامي جامع و كلي پرداخت كه فيزيك، كيهان‌شناسي، روان‌شناسي و يزدان‌شناسي را نيز دربرمي‌گيرد. همچنين گفته‌اند كه درباره گستره پهناوري از موضوع‌ها، از جمله رياضيات، اخلاق، نقد ادبي، انسان‌شناسي و نظريه زبان نيز قلم زده است. بيش‌تر آثار دموكريتوس از ميان رفته است و جز نقل قول‌هايي درباره اخلاق چيزي از او برجا نمانده است و اگر ارسطو در برخي آثار خود به بحث و انتقاد از آراي دموكريتوس نمي‌پرداخت، بي‌گمان بسياري از نكته‌هاي نغز انديشه فلسفي او بر ما پوشيده مي‌ماند.

هگل

 • 17,000 تومان

هگل و حلقه همراه او (شلينگ و هولدرلين)،درينا، در آغاز جواني و تحصيل در دانشگاه، از دغدغه ارتباط سه‌گانه خدا، انسان و جهان فارغ نبودند و به ويژه آن چه اين دغدغه را به اوج مي‌رساند چندپارگي جامعه بشري و جهان اجتماعي بود: انزواي انسان كه در جامعه مدرن چون كاهي دستخوش امواج رقابت و خودمداري است؛ آروزي خويشتن تقسيم‌شده بشر براي رسيدن به كليت؛ از خودبيگانگي، بيگانگي با جامعه و با طبيعت؛ تنهايي و بي‌تكيه‌گاهي در جامعه‌اي كه بر فردگرايي استوار است. و اين همه نشان مي‌دهد كه نمي‌توان فلسفه هگل را از آراي ديني او جدا كرد. بدون هگل انديشه مدرن تصورناپذير است: سلسله درازآهنگي از متفكران و فيلسوفان طراز اول انديشه‌هاي خود را زير سايه فلسفه او پرورده‌اند، از انديشه‌وراني چون فوير باخ، ماركس و مرلوپنتي تا كير كه‌گور و نيچه.

ماركس

 • 15,000 تومان

از نظر ماركس ما هنگامي آزاد مي‌شويم كه بدون انگيزه ضرورت جسماني توليد كنيم؛ و همين سرشت است كه در نظر ماركس گوهر همگي ما را تشكيل مي‌دهد. ايگلتون، با ذكر اين نكته كه ماركس بيش‌تر دغدغه تفاوت دارد تا برابري، توضيح مي‌دهد كه از ديد ماركس آزادي مستلزم خلاصي از كار تجاري است، آزادي همانا «نوعي افزوني آفريننده بر آن چيزي است كه به لحاظ مادي ضروري است». ايگلتون شرحي كلي در باب ارتباط‌هاي ميان توليد، كار و مالكيت عرضه مي‌كند، مفهوم‌هايي كه در واقع هسته اصلي انديشه ماركس را تشكيل مي‌دهند. سپس شرحي از اوتوپياي ماركس به دست مي‌دهد: «اين اتوپيا جايي است كه در آن كار خودكار مي‌شود، به نحوي كه لذت از يك هلو يا خشنودي از يك كوارتت زهي همان اندازه جنبه‌هايي از خود تحقق‌بخشي ما به شمار مي‌آيند كه ساختن سدها يا توليد سريع چوب‌رختي».

فلسفه جسماني 1 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)

 • 85,000 تومان

علوم شناختي فلسفه صرفا منحصر به مطالعه آن چيزهايي نيست كه نظريه فلسفي را نظريه مي‌سازند، بلكه پايه و اساسي براي انتقاد و ارزيابي ديگر نظريه‌ها را نيز به دست مي‌دهد. براي مثال، خيلي مهم است كه بدانيم نظريه عاميانه مقوله‌ها، كه با استعاره هر مقوله ظرفي براي اعضاي خود است تعريف مي‌شود، تبديل به يك نظريه فلسفس شده است كه ما آن را نظريه مقوله‌بندي كلاسيك ناميده‌ايم. اين نظريه از يك مجموعه استعاره معرف و طرح‌واره تصويري، از جمله طرح‌واره ظرف و نگاشت‌هاي استعاري مختلف. مانند مقوله ظرف است، تشكيل شده است.

پيدايش انسان

 • 135,000 تومان

جنس انسان تقريباً دو ميليون سال پيش صرفاً از هيچ به وجود نيامده است. خاستگاه او به ميليون‌ها سال پيش از آن بازمي‌گردد. و هرچه بكوشيم، خاستگاه او را ژرف‌تر پژوهش كنيم، بيشتر روشن مي‌شود كه تاريخ حيات ما با تاريخ فرگشت (تكامل) جهان جانداران به‌طور مستقيم در پيوند است. ما محصولي از تكامل طبيعت هستيم، هر چند محصول بسيار غير معمول و از بعضي جهات نيز ناكامل.

1  2  صفحه‌ی 1