فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
داستان‌هايي براي برندسازي
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
مشتري شهودي (7 فرمان براي بالا بردن سطح تجربه مشتري)
هگارتي از تبليغات مي گويد (افسون خرد)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
ترغيب پنهان (33 تكنيك موثر روانشناسي در تبليغات)
 پاداش برند (چگونه برندهاي هوشمند به درآمد بيشتر مي‌رسند)
كپي‌رايتينگ (نوشتن موفق براي تبليغات برندينگ و بازاريابي)
مديريت استراتژيك برند (جلد دوم )
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
بازاريابي براي رقابت‌پذيري (جهاني شدن بازارهاي آسيايي در عصر مشتريان ديجيتال)
راهنما‌ي موثر فروش
 • 32,000 تومان
 • با تخفیف: 32,000 تومان
هگارتي از خلاقيت مي‌گويد (هيچ قاعده و قانوني در كار نيست)
پيش به سوي اقيانوس آبي (فراتر از رقابت)
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
بازاريابي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان

داستان‌هايي براي برندسازي

 • 60,000 تومان

ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب «داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى» ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﺎرق‌اﻟﻌﺎده داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ در ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم آنها به ﻣﺸﺘﺮى ﭘﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن‌ﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮده‌اﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ارﺗﺒﺎط‌ﭘﺬﯾﺮى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه‌اى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻰ‌آﻣﻮزﯾﺪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﺟﺬاب و ﻣﻌﺘﺒﺮى ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى اﻣﻀﺎدار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ آن ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ، ﺟﻮﻻن دﻫﺪ.

مشتري شهودي (7 فرمان براي بالا بردن سطح تجربه مشتري)

 • 75,000 تومان

ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎو در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﻤﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻰ‌اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد. ﺑﺴﯿﺎرى ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﮐﺮدن راﺣﺖ و ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻰ‌رود. از آن‌ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮى را ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﻰ و راه‌ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه‌ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮى.

هگارتي از تبليغات مي گويد (افسون خرد)

 • 75,000 تومان

شما نمي‌توانيد شاهكار خلق كنيد، مگر آن‌كه بخشي از وجود شما در آن بازتاب يابد؛ قلبتان و روحتان و باورهاي‌تان. هر چه خلق مي‌كنيد- نقاشي، طراحي، تبليغات- نتيجه ابراز خودتان است. البته هرچه ما خلق مي‌كنيم مي‌تواند براي قشر متفاوتي از مخاطبان باشد و عملكرد متفاوتي داشته باشد، اما در نهايت حامل باورهاي شماست. اگر چيزي كه خلق مي‌كنيد به قصد موفقيت است، بايد حاوي ويژگي‌هايي باشد كه قلب مردم را لمس كند و آن ويژگي‌ها از درونتان سرچشمه مي‌گيرد، بدون آن‌ها كارتان دوام نخواهد داشت. از اين روست كه برخي افراد خلاق غيرقابل‌تحمل‌اند: آن‌ها كاري انجام نمي‌دهند، آن‌ها باورهاي‌شان را ابراز مي‌كنند، همان چيزي كه پيشگامان تبليغات همچون برنباخ به ما نشان داده‌اند، از همين كارشان بي‌زمان و تأثيرگذار است. آن‌ها فراتر از هنرمندان تجاري‌اند: آن‌ها بشارت‌دهندگان‌اند.

ترغيب پنهان (33 تكنيك موثر روانشناسي در تبليغات)

 • 45,000 تومان

يكي از بزرگ‌ترين مشكلات متقاعد كردن مشتري غلبه بر مقاومت او براي موافقت با درخواست شماست. اين مسئله زماني دشوارتر مي‌‌‌شود كه قصد كنيد رفتار او را تغيير دهيد. تلاش براي متقاعد كردن كسي به ترك سيگار، كمك مالي، پيشقدم‌ شدن براي كمك به بيمارستان كودكان و يا تمرين براي ارتباط جنسي سالم نيازمند تكنيك‌‌‌هاي ترغيبي كاملاً متفاوتي است در مقايسه با متقاعد ساختن يك آدم تشنه كه به جاي كوكاكولا نوشابۀ دكتر پِپر بخرد. ترغيب شخصي در دومين مورد (انتخاب نوع نوشيدني) از طريق تكنيك‌‌‌هاي نفوذ ناخودآگاه صورت مي‌گيرد، ولي در اولين مورد (مانند ترك سيگار و...)، تشويق به ترك دائمي يك عادت، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌‌‌هاي جامعه‌‌شناسان و تبليغ‌كنندگان است. مردم از اين كه كسي براي رفتار و انتخاب‌‌‌هايشان نسخه بپيچد و شيوۀ زندگي‌شان را برايشان ديكته كند گريزان‌اند. آنها دوست دارند در انتخاب تصميمات مهم زندگي‌شان آزاد باشند. پژوهش‌‌‌ها نشان مي‌‌‌دهد وقتي انسان‌‌‌ها حس كنند نيرويي به منظور پيشبرد هدفي خاص به آنها فشار مي‌آورد تا تحت تأثيرشان قرار دهد، بي‌اختيار گارد مي‌گيرند. با اين همه، اگر مردم احساس كنند براي انجام كاري استدلال مثبتي (توجيه دروني يا بيروني) دارند، به احتمال زياد همسو با استدلال خود رفتار مي‌‌‌كنند. كنش برخاسته از عقيدۀ انسان يكي از مهم‌ترين محرك‌هاي او به شمار مي‌رود و موجب «دفاع از ديدگاه مخالف» نيز مي‌‌‌شود.

پاداش برند (چگونه برندهاي هوشمند به درآمد بيشتر مي‌رسند)

 • 70,000 تومان

برندها در جهانِ فرامصرف‌گراي امروز، در كالبدهاي متعددي رسوخ مي‌كنند تا بتوانند مهره‌هاي بازي خود را در شكل‌دهي به ايماژ و خيال مخاطب بچينند. زماني كه يك برند قادر شود ذهن انسان‌ها را مديريت ‌كند، انسان‌ها آن گونه مي‌بينند، مي‌فهمند و موضع مي‌گيرند كه او بازنمايي كرده است. اما كتاب چگونه به اين موضوعات مي‌پردازد؟ بخش نخست به صورت تحليلي بيان مي‌كند بازاريابي چگونه به يك كسب‌وكار ارزش مالي اضافه مي‌كند، سپس خلق تمايز معنادار را از سه ساحت كاركردي، عاطفي و اجتماعي بحث مي‌كند كه خود سنگ عمارت رابطه بين تمايز و نتايج مالي است. به تعبير هوليس دنياي ما به سرعت در حال نو شدن است، اما آنچه براي ما به عنوان يك انسان مهم است- آنچه ما را مجاب به پرداختِ مبلغي بيشتر براي برندها مي‌كند- چيز ديگري است. در زمانه‌اي كه برندها نه تنها به كمد لباس‌هاي‌مان، بلكه به نظام ارزشي ما هم وارد شده‌اند ما همچنان دلتنگ چيزهايي هستيم كه به زيست جهانِمان معنا مي‌بخشد و از اين رو در پرداختن مبالغ بيشتر بابت اين «اُبژه‌هاي مسرت‌بخش» شوق داريم. بخش دوم به مفصل‌بندي برند متمايزِ معني‌دار پرداخته است. اصولاً برندها بايد خود را متمايز كنند، اما اگر واقعا مي‌خواهند طرحي نو دراندازند و انشايي متفاوت بنويسند، پيش از هر چيز اين تمايز بايد به مثابه‌ي يك گفتمان با تجربه‌ي زيستهِ مخاطب هم‌آوا باشد. تمايز شرط لازم و توليد معنا شرط كافي فربه شدنِ برند در يك طبقه است. در غير اين صورت احتمالاً «برندي بدون برند» خواهيم شد و به تعبيري سروصدا خواهيم داشت اما فاقد صدا خواهيم بود. در اين شرايط احتمالاً هزينه‌هايي كه متوجه كسب‌وكار مي‌كنيم به مراتب بالاتر از مواهب آن خواهد بود. همچنين براي دستيابي به تمايز معنادار، پژواكِ پيام ارائه شده بايد واضح و پرطنين باشد تا برندها بتوانند روايت مدنظر خود را در قالب يك منظومه‌ي معنايي در ذهن مخاطب بازتوليد كنند. نهايتاً در بخش سوم و در واپسين تحليل، نويسنده معتقد است براي توسعه‌ي برندِ خلق شده موارد فوق كافي نيست و جا دارد ورق‌هاي ديگري نيز به اين دفتر بيفزاييم. مواردي همچون قابليت دستيابي، سرزنده بودن به مفهومِ داشتنِ جلوه‌اي مدرن و دست‌يافتني بودن در اين بخش تحليل و نقد شده است. اين مباحث هدفي زيبا را دنبال مي‌كنند: مجذوب‌كردن به جاي موعظه‌كردن. يك برند قوي بازده و حاشيه سود خود را از سه طريق بهبود مي‌دهد: 1)افزايش تمايل مصرف‌كنندگان به خريد محصول داراي برند 2)افزايش تمايل به پرداخت وجهي اضافي براي محصول داراي برند به نسبت ساير گزينه‌ها 3)افزايش احتمال اين كه مصرف‌كنندگان به خريد محصول در آينده ادامه خواهند داد. براي دستيابي به اهداف برند بايد مستقيم بر تصميمات خريد مصرف‌كنندگان تاثير بگذارد.

كپي‌رايتينگ (نوشتن موفق براي تبليغات برندينگ و بازاريابي)

 • 75,000 تومان

كپي‌رايتينگ يا نوشتن براي برند و تبليغات را اغلب امري ذاتي و وابسته به استعداد مي دانند، اما تكنيك‌هاي ساده‌اي وجود دارد كه اگر به كار گرفته شود نويسنده را به متن و محتوايي قدرتمند مي‌رساند. مارك شاو، نويسنده اين كتاب مصاحبه‌هاي مفصلي با كپي رايترهاي بزرگ دنيا انجام داده و در كنار موردكاوي‌هاي متعدد و بررسي برندهاي بزرگ دنيا تلاش كرده تا هنر نوشتن يك متن خارق‌العاده را براي برند و تبليغات در رسانه‌هاي مختلف آموزش دهد.

مديريت استراتژيك برند (جلد دوم )

 • 120,000 تومان

هدف اصلي اين كتاب ارائه يك روش جامعو به روز در زمينه‌ي برندها ارزش ويژه‌ي برند و مديريت استراتژيك برند ( طراحي و اجراي برنامه‌هاي بازاريابي فعاليت‌هاي مربوط به ساخت اندازه‌گيري و مديريت ارزش ويژه‌ي برند ) است. اين كتاب تفكرات فعلي و تحولات صورت گرفته در زمينه‌ي برند را از دو منظر دانشگاهي و صنعتي به انضمام مثال‌ها و مطالعات موردي برندهاي معروف و تراز اول دنيا تلفيق نموده و راهنماي جامعي براي مديران در تصميم‌گيري روزمره و بلندمدت برند ارائه داده است. مديريت استراتژيك برند در 6 بخش اصلي و 51 فصل به صورت تئوريكي و كاربردي به برندسازي مي‌پردازد.

بازاريابي براي رقابت‌پذيري (جهاني شدن بازارهاي آسيايي در عصر مشتريان ديجيتال)

 • 32,000 تومان

امروزه آسيا به عنوان پرجمعيت‌‌ترين منطقه‌ي جهان، يكي از جذاب‌ترين بازارهاي مصرفي جهان است. با اين حال‌، اين منطقه چالش‌هاي بزرگي پيش روي كسب‌ و كارها مي‌گذارد. عصر ديجيتالي باعث شده مشتريان آسيايي طالب ارزش‌هاي هوشمندتري از محصولات و خدمات خريداري شده باشند. امروزه شركت‌ها ديگر نمي‌توانند مشتريان را با سفارش و توصيه جذب خود كنند و ناگزيرند از يك رويكرد دو جانبه تبعيت كنند: 1) ارائه دادن محتواي مفيدو كاربردي و در عين حال جالب براي اين كه مشتريان داوطلبانه آن را با سايرين به اشتراك بگذارند، 2) ارائه دادن ساز وكاري كه مشتريان بتوانند فقط با يك كليك در رسانه‌هاي اجتماعي محتوا خلق كنند و به اشتراك بگذارند. شركت‌ها و بازاريابان با درك اين تغييرات و پيامدهاي آن قادر خواهند بود كه پس از ارزيابي فرصت‌ها ، به نحو احسن با رقبايشان دست و پنجه نرم كنند.

راهنما‌ي موثر فروش

 • 32,000 تومان

آنتوني يانارينو در كتاب تنها راهنماي موثر فروش نشان مي‌دهد كه امروزه ، براي موفقيت در فروش بايد از فروشندگي عالي صرف فراتر برويم و چيزي بيش از آن باشيم. در واقع ، براي اينكه فروشنده‌اي عالي باشيم بايد تاجران فوق‌العاده‌اي باشيم. نويسنده‌ي كتاب پيشرو ، با شما نكاتي به اشتراك گذاشته است كه هدفشان پرورش شم تجاري شما و متمايز كردن شما از رقباي ‌تان است. يانارينو همه‌ي تلاش خود را كرده تا شما به اهميت اجماع و چگونگي مذاكره با سازمان مشتري رويايي‌تان - برقراري ارتباط با ذي‌نفعان مختلف پي ببريد و بتوانيد استادانه از فرصت‌ها استفاده كنيد و هر يك را براي خود تبديل به دستاوردي ارزشمند كنيد.

هگارتي از خلاقيت مي‌گويد (هيچ قاعده و قانوني در كار نيست)

 • 20,000 تومان

نويسنده‌ها گاهي از دلهره‌اي مي‌گويند كه از گذاشتن ورق سفيد توي ماشين تحرير و تصور چيزي كه بايد بنويسند تا عمق وجودشان رخنه مي‌كند. فرقي نمي‌كند يك صفحه‌ي نمايش سفيد باشد يا يك بوم سفيد يا يك دفتر طراحي سفيد ، تاثيرش يكي است. خلاقيت از هيچ ساختن است و مي‌تواند دلهره‌آور باشد. با اين همه ، از دل آن بوم سفيد احتمالا يك نقاشي بيرون مي‌آيد كه گستره‌ي خيال تماشاگر را اسير مي‌كند و با خود به زمان‌ها و مكان‌هاي ديگري مي‌برد.

پيش به سوي اقيانوس آبي (فراتر از رقابت)

 • 80,000 تومان

بدون شك زندگي خالي از چالش‌هاو محنت‌ها نيست. اما زندگي انسان مي‌تواند شكل بگيرد و از خود اثري، هر چند ناچيز، به جا بگذارد. انسان مي‌تواند نقشه راه خود را بكشد و هدف را به واقعيت مبدل سازد. براي نيل به اين مقصود، بايد گستره تنگ خود را وسيع‌تر كند تا به فرصت هاي بكر فردا رهنمون شود. كتاب پيش به سوي اقيانوس آبي به سازمان‌ها و رهبراني مي‌پردازد كه موفق شده‌اند از بازاري آكنده از رقابتي فشرده كه در اين‌جا اقيانوس قرمز خوانده مي‌شود فراتر بروند و مرزهاي رشد اشتغال‌زايي را از نو تعريف كنند....

بازاريابي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست

 • 30,000 تومان

بازاريابي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست

1  2  3  4  5  6  صفحه‌ی 1