فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كمك به كودكان در حوادث استرس‌زا (راهنمايي براي والدين و درمانگران كودك)
كليدهاي فرزندپروري آسان و شاد بر اساس رابطه احترام آميز
بررسي اثرات زيستي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه

كمك به كودكان در حوادث استرس‌زا (راهنمايي براي والدين و درمانگران كودك)

 • 70,000 تومان

بروز تروما در دوران كودكي پديده نادري نيست و معمولا تاثيرات طولاني مدتي دارد. شناخت و درك دلايل ايجاد تروما و علائم و چگونگي بروز آن در كودكانء به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم رنجي را كه مشاهده نمي‌كنيمء با انجام مداخلات به موقع التيام دهيم. اگر شما صاحب فرزند هستيد و يا در مشاغلي همچون روان درمانگريء مددكاريء معلميء تيم‌هاي مداخله در بحران و ... مشغول به كار هستيدء ممكن است با كودكي مواجه شويد كه پس از تجربه يك حادثه آسيب‌زا همچون طلاقء تصادفء سيلء بيماري‌هاي همه‌گيرء فوت يكي از اطرافيان و ... دچار مشكلاتي همچون انزواء كم‌روييء پرخاشگريء شب‌ادراريء افت تحصيلي و ... شده است. اين كتاب با لحني ساده و در عين حال كاربردي اطلاعات مفيدي را جهت كمك به اين كودكان ارائه مي‌دهد.

كليدهاي فرزندپروري آسان و شاد بر اساس رابطه احترام آميز

 • 60,000 تومان

كتاب پيش‌روء كه تاكنون به 15 زبان ترجمه شده استء درك جديدي از كودك را براي بزرگ‌‌سال فراهم مي‌آورد. فلسفه اين كتابء با معرفي كودك به عنوان موجودي متفاوت و مستقلء كه با قدرت يادگيري فوق‌العادهء استعدادهاي استثناييء قدرت تفكر و احساسات عميق به دنيا مي‌آيدء بزرگ‌سالان را به برخوردي متفاوت با كودك تشويق مي‌كند. خصوصيت بارز اين كتابء اين است كه با نگاهي فرافرهنگي و متمركز بر اصول انسانيء به پدر مادرها اين امكان را مي‌دهد تا با در نظر گرفتن سليقه و فرهنگ خانواده‌شانء در به كارگيري اصول تربيتيء مبتكر و خلاق باشند و از دوران رشد كودكشان لذت ببرند.

بررسي اثرات زيبا شناختي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه (جلد 1)

 • 69,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات عقيدتي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره ورايانه (جلد2)

 • 48,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات عقيدتي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه (جلد 1)

 • 48,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات سياسي كاربردي كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره ورايانه (جلد 2)

 • 60,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات سياسي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنيول بازي تلفن همراه ماهواره ورايانه (جلد 1)

 • 48,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات زيستي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه

 • 54,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات رواني كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره ورايانه (جلد2)

 • 90,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات رواني كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه (جلد1)

 • 85,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات فرهنگي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه (جلد 2)

 • 72,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

بررسي اثرات زيبا شناختي كاربري كودكان پيش از دبستان از تبلت كنسول بازي تلفن همراه ماهواره و رايانه (جلد2)

 • 72,000 تومان

دكتر مرتضي منطقي و دانشجويانش با هدف شناخت بهتر شرايط اجتماعي و با تاكيد بر ضرورت خروج از وضعيت نفيء انفعال و انكار پديده‌هاي واقعيء پژوهش‌هايي را در يازده عنوان و در سه سطح كاربري كودكان پيش دبستانيء نوجوانان دبستاني و جوانان دبيرستاني از فناوري‌هاي ارتباطي جديدء به‌عنوان نقطه ورود مناسبي به اين چالش‌ها و با هدف افزايش آگاهي لازم براي مشاركت و همدلي كاربرانء والدينء و اوليا و مسئولين فرهنگي براي بسترسازي فرهنگيء انجام داده‌اند.

1  2  3  4  5  صفحه‌ی 1