سوال در مورد كالا

درمان كارآمدي هيجاني (روش درماني كوتاه مدت مبتني بر مواجهه‌سازي برگرفته شده از اكت و دي بي تي براي تنظيم هيجاني)