سوال در مورد كالا

42 انديشه ناب (تاملاتي درباره زندگي جهان و هر آن چيز ديگر)