سوال در مورد كالا

پاكت هديه متوسط كارن براي تو كد 101