سوال در مورد كالا

استراتژي اقيانوس آبي (چگونه فضاي بازار بدون مدعي خلق كنيم كه در آن رقابت معنايي ندارد)