سوال در مورد كالا

دختري كه پادشاه سوئد را نجات داد