سوال در مورد كالا

قدرت (بعد از دانستن راز بايد قدرت داشته باشيد)