سوال در مورد كالا

كليدهاي تربيت كودك حرف ‌شنو (چگونه غر زدن فرياد كشيدن و التماس كردن را متوقف كنيم و كاري كنيم كه كودك با ما همكاري كند)