سوال در مورد كالا

امنيت در ريسك‌پذيري است (قوانين تغيير كرده‌اند)