سوال در مورد كالا

جنگ ميان ما 2 نفر كشته مي‌دهد (مجموعه شعر)