سوال در مورد كالا

چطور نه بگوييم و در جواب بله بشنويم (بهره‌گيري از قدرت نه مثبت براي رسيدن به خواسته‌ها)