سوال در مورد كالا

اين بچه رو ببرم پيش روان شناس يا نبرم؟ (چه وقت بايد به روانشناس مراجعه كرد؟)