سوال در مورد كالا

ايران قديم مهد تمدن جهان (با قاب)