سوال در مورد كالا

1 گفتگوي 3 نفره درباره‌ خير شر و وجود خدا