سوال در مورد كالا

خودت را باور كن دختر جان (از باور كردن دروغ‌هاي مخرب راجع به خودت دست بردار تا به همان كسي تبديل شوي كه بايد باشي)