سوال در مورد كالا

قلندر و قلعه بر اساس زندگي شيخ شهاب‌الدين سهروردي