سوال در مورد كالا

والدين سمي (بر ميراث دردناك والدينتان چيره شده و زندگي خود را نجات دهيد)