سوال در مورد كالا

نمي‌گذارم كسي اعصابم را به هم بريزد