سوال در مورد كالا

چطور كارم به اينجا كشيد (چگونه در سختي‌هاي زندگي راه خود را به سوي اميد و سعادت بيابيد)