سوال در مورد كالا

هرگز تسليم نشو (جك ما از زبان خودش)