يافتن چيكا (دختربچه زمين‌لرزه آفرينش خانواده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به خاطر دارم كه بارها و بارها وقتي من و تو پياده‌روي مي‌كرديم، بي‌ترغيب، دستت را دراز مي‌كردي و دستم را مي‌گرفتي... انگشتان كوچكت درون انگشتانم مي‌لغزيد. دلم مي‌خواهد به تو بگويم كه اين اتفاق، چه حس و ‌حالي داشت، اما به حدي عظيم است كه در قالب واژگان نمي‌گنجد. فقط مي‌توانم بگويم كه حس پدرانگي به من مي‌داد؛ و تقريبا كل آموخته‌هايم را مرتبط با اين نقش، از مردي ياد گرفتم كه پرورشم داد، و بقيه‌اش را نيز از تو فرا گرفتم. كودكان، جان‌سختي خاص روح كوچولويشان را دارند، روحي كه مي‌تواند حتي به آدم‌بزرگ‌هاي دلواپس دوروبرشان نيز آسايش ببخشد. هيچكداممان از فردايمان خاطرجمع نيستيم. كاري كه با امروزمان مي‌كنيم، اثرگذار است. چيكا هر روزش را سرشار مي‌كرد. كل روزش را شاد و علاقه‌مند، به‌ طور كامل تجربه مي‌كرد. كل روزش را خوش مي‌گذراند و هميشه و هميشه يك نفر را تحت تأثير قرار مي‌داد، اغلب به اين شيوه كه لبخندي بر لبشان مينشاند.

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما