قلمرو اشتباهات زندگي شما


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يك راه مبارزه با سكون، گرچه اندك، اين است كه بياموزيم در زمان حال زندگي كنيم. زندگي در زمان حال، ارتباط با «اكنون»، ركن اصلي زندگي كارآمد است. وقتي به آن بينديشيد، متوجه مي‌شويد كه واقعا هيچ زمان ديگري وجود ندارد كه بتوانيد در آن زندگي كنيد. اكنون تمام آن چيزي است كه وجود دارد، و آينده فقط يك زمان حال ديگر است كه وقتي فرا برسد بايد در آن زندگي كرد. مشخص است؛ تا زماني كه پديدار نشود نمي‌توانيد در آن زندگي كنيد. به هر حال، مشكل اين‌جا است كه ما در جوامعي زندگي مي‌كنيم كه تاكيد را از روي اكنون برمي‌دارد و آن را كم اهميت جلوه مي‌دهد. براي آينده پس‌انداز كنيد! پيامدها را در نظر بگيريد. خوش‌گذران نباشيد. به فردا فكر كنيد. براي دوران بازنشستگي‌تان برنامه‌ريزي كنيد.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما