ارزيابي در مشاوره (تمرين و كاربردها)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل فصل‌هاي: فصل 1-نقش ارزيابي در مشاوره فصل 2-مطالعات موردي, يادداشت هاي پيشرفت و سيستم هاي طبقه بندي فصل 3-اصول ارزيابي فصل 4-معيارهاي متداول روايي فصل 5-معيارهاي متداول پايايي فصل 6-ابزار ارزيابي چگونه انتخاب مي شود فصل 7-اجراي مصاحبه اوليه فصل 8-مسائل ارزيابي جمعيت خاص و چند فرهنگي در مشاوره فصل 9-مباني ارزيابي توانايي فصل 10-مباني ارزيابي شغلي فصل 11-ارزيابي ازدواج, سو مصرف مواد و خودكشي فصل 12- مباني تفسير در ارزيابي فصل 13- ارزيابي پاسخگو در مشاوره مي‌باشد.

100,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما