نظريه‌هاي رفتار سلامت (پژوهش و كاربرد در مدل‌هاي شناخت اجتماعي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف كتاب حاضر فراهم آوردن منبعي است كه در آن مروري بر پژوهش‌هاي رايج و جزئيات عملي كاربرد پر استفاده‌ترين مدل‌هاي شناخت اجتماعي براي پيش‌بيني و انجام رفتارهاي سلامت صورت گرفته باشد. مدل‌هاي شناخت اجتماعي با اين فرض آغاز مي‌شوند كه براي فهم بهتر رفتار، مطالعه ادراكات فرد از محيط اجتماعي‌اش ضروري است. چنين رويكردي به طور وسيعي به وسيله روانشناسان براي فهم دامنه‌اي از رفتارهاي انساني به خصوص در حوزه رفتارهاي سلامت به كار برده شده است. گردآوري اين مدل‌ها امكان بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي بين آنها را فراهم مي‌آورد و ارزيابي انتقادي اين رويكرد شناخت اجتماعي را تسهيل مي‌كند. در فصل‌هاي اين كتاب تاريخچه نظري، مثال‌هاي عملي چگونگي كاربست هر كدام از مدل‌هاي شناخت اجتماعي و جزئيات مطالعات مداخله منطبق هر مدل آورده شده است. اين فصل‌ها بر دامنه‌اي از رفتارهاي مختلف سلامت تمركز كرده‌اند و مشكلات خاص استفاده از هر مدل شناخت اجتماعي را توضيح مي‌دهند.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما