منطقي بودن (راهنمايي براي خوب انديشيدن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«منطق» به تفكر روشن و موثر مربوط مي‌شود. هم يك علم است و هم هنر. اين كتاب قصد دارد خوانندگان را با مقدمات اين علم و مهارت‌هاي پايه مربوط به اين هنر آشنا سازد. منطقي بودن موجب مي‌شود ما نسبت به زبان و توانايي در كاربرد موثر آن حساس‌تر باشيم، براي آن كه منطق و زبان از يكديگر جداناشدني‌اند. اين امر همچنين باعث مي‌شود همواره به واقعي بودن جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم توجه بيشتري داشته باشيم؛ براي آن كه منطق به واقعيت مربوط مي‌شود....

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما