كاربرد استعاره در كار باليني (راهنماي حرفه اي بكارگيري علم زبان در روان درماني )


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

استعاره‌ها براي زبان و شناخت اساسي‌تر ازآنچه كه تصور مي‌شد هستند. ما به‌طور مداوم با يكديگر و با پيرامونمان به شيوه‌اي كه تا حد زيادي تحت تأثير استفاده‌ از استعاره‌ها قرار دارد مرتبط مي‌شويم. ما «بر مبناي» اين استعاره‌ها «زندگي» كرده و آن‌ها بر اعمالمان حاكم‌اند. زبان‌شناسي جديد دانش بسيار زيادي را در مورد ساختار و مكانيزم اين پديده در بردارد و ما از تحليل‌هاي آن‌ها چيزهاي بسيار زيادي مي‌توانيم ياد بگيريم. اين‌يك حيطة بسيار مولد و رو به رشد پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي مي‌باشد كه در آن زبان‌شناسي و علومِ شناختي نقش اساسي دارند. استعاره‌ها نه تنها براي ابراز ايده‌هاي پيچيده در زبان ضروري بوده، بلكه ابزارهاي درماني بسيار مؤثر و متنوعي نيز هستند. در همۀ انواع روان‌درماني‌ها، استعاره مي‌تواند به مراجعان در كسب آگاهي از چالش‌هاي منحصر به فردشان كمك كند. استعاره‌ها اغلب الهام‌بخش بوده و انگيزة مورد نياز براي اعمالِ تغييرات مثبت را فراهم مي‌آورند. بنابراين، چگونه مي‌توان از قدرت استعاره‌ها در كار باليني استفاده كرد؟ از نحوة كار استعاره‌ها در درمان روان‌شناسي چه مي‌دانيم؟ آيا هيچ توصيۀ مبتني بر پاية علمي همانند اين‌كه چطور چنين كاري بايد انجام شود وجود دارد؟ اين كتاب پاسخ‌هاي خوبي را براي اين سوالات فراهم مي‌كند.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما