سينماي ديويد لينچ (تحليلي بر پايه انديشه‌هاي فرويد لاكان و هگل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحليلي بر پايه انديشه‌هاي فرويد، لاكان و هگل اين كتاب به نقد و بررسي فيلم‌هاي بلند ديويد لينچ از منظر روانكاوي لاكاني مي‌پردازد و از آن‌جايي كه به همة فيلم‌هاي لينچ پرداخته است بسيار كتاب ارزشمندي است كه به گونه‌اي جامع و با رويكردي منسجم سينماي لينچ را به روانكاوي و فلسفه پيوند داده است. اين كتاب در جهان انگليسي ‌زبان نيز مورد استقبال قرار گرفته و نقدهاي مثبتي بر آن شده است. تاد مك‌گوان دست به اكتشافي برانگيزاننده از غرابت و فانتزي در آثار پيشگامانه ديويد لينچ مي‌زند. او به مطالعه مهارت لينچ در تلفيق امر عجيب با امر عادي مي‌پردازد تا بر ماهيت شگفت بهنجاري تأكيد كند. از هاليوود غالباً به دليل تحريف واقعيت و ارائة فانتزي‌هاي واقع‌گريز انتقاد مي‌شود، اما در فيلم‌هاي لينچ فانتزي به ابزاري بدل مي‌شود كه تماشاگر آن را به ايجاد رابطه‌اي انقلابي با دنيا ترغيب مي‌كند. سينماي ديويد لينچ تلاشي است براي كنار آمدن با عدم تناسب موقعيت ديويد لينچ در سينماي معاصر و پيوند دادن اين عدم تناسب با وجه زيباشناختي فيلم‌هايش.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما