روانشناسي توده‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پديد آمدن جنبش‌هاي توده‌اي بزرگ، كه خود طي چندين ده سال اخير شاهد و قرباني آن‌ها بوده‌ايم، توده‌اي شدن فزاينده زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي باعث شده‌اند كه ما امروز از پرسش زير به مراتب شديدتر از انسان‌‌هاي اوايل قرن حاضر به تكان آييم. پرسش اين است كه هر فرد چگونه جزيي از يك توده‌ي از لحاظ تشكيلاتي و رواني كم و بيش متحدالشكل مي‌شود و چه عاملي باعث مي‌گردد تا وي به كاري دست بزند و يا از انجام عملي خودداري ورزد؟

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما