اندازه‌گيري سنجش و ارزش‌يابي آموزشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

موضوع اين كتاب اندازه‌گيري، سنجش، و ارزش‌يابي آموزشي است. كه در هر فصل درباره موارد فوق به صورت كامل و علمي مورد بحث قرار گرفته شده است و براي پيشرفت تحصيلي و علمي دانشجويان، اساتيد، و كارشناسان و....بسيار مورد استفاده و عملي است.

قیمت محصول:

7,200 تومان


نظرات شما