ناشر نشر شمشاد
وضعيت كالا
همه چيز تغيير كرده است اصول و قوانيني كه در گذشته ياد گرفته ايد ديگر جوابگو نيستند اگر يك كارآفرين بازارياب و يا يك فروشنده ي حرفه اي هستيد كه براي بدست آوردن موفقيت و درآمد بيشتر مصمم است اين كتاب تنها نسخه ايست كه به آن احتياج داريد . يك كلمه براي تعريف اين كتاب كافي است فوق العاده اين كتاب مملو از استراتژي ها و تكنيك هايي است كه منجر به دستاورد هاي عظيم مي شوداگر مي خواهيد در شش ماه آينده درآمد ميليوني داشته باشيد اين اولين كتابي مي تواند باشد كه به شما كمك مي كند .

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند