ناشر نشر بازرگاني
وضعيت كالا

چگونه شخصيت مدير حرفه‌اي داشته باشيم

در اين كتاب سعي شده است تا با ادبياتي روان و تعاملي مهمترين مولفه‌هايي كه جهت پرورش و توسعه مديران در راستاي تقويت شخصيت حرفه‌اي خود در مواجهه با مسائل و چالش‌هاي سازماني نياز دارند، در اختيار آن قرار گيرد. اميد است شما مديران امروز و آينده با مطالعه اين كتاب بتوانيد بر دانش و مهارت‌هاي مديريتي خود افزوده و منشاء تاثيرات شگرف در سازمان‌هاي خود در راستاي پيشرفت هر چه بيشتر ميهن عزيزمان گرديد.