داستان اين كتاب در مورد معلمي اهل استانبول به نام فريده است. گونتكين در اين رمان وضعيت اجتماعي زنان را در اواخر دوره عثماني در آناتولي نشان مي‌دهد.