ناشر دانشگاه تهران
وضعيت كالا

نظريه رشد متعالي در مشاوره و روان‌درماني

از آن‌جا كه مشاوره و روان‌درماني يك جريان مستمر كمك كردن به فرد است و فرد شكل‌گيري شخصيت خود را تا اندازه بسياري مديون تحولات اجتماعي است، در اين نظريه هر فرد سواي كمك كردن به خود، بايد وظيفه درماني و كمك رساني به ديگران را نيز وظيفه خود بداند. از ديگر سوء چنانچه روانشناس و مشاور به يك نفر ياري رساند، مانند آن است كه به همه انسان‌ها ياري رسانده است.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند