ناشر هوپا
وضعيت كالا

مگه امشب چه فرقي با بقيه شب‌ها داره (همه پرسش‌هاي اشتباه 4)

قبل از اين‌كه «مگه امشب چه فرقي با بقيه شب‌ها داره؟» را بخوانيد، پرسش‌هاي زير را از خودتان بپرسيد: 1- وقتي يك قطار راه افتاده و با تمام سرعت حركت مي‌كند، مي‌شود باز هم سوارش شد؟ 2- اگر همه آدم‌هاي توي قطار مشكوك باشند، از كجا مي‌فهميد بايد دنبال كي بگرديد؟ 3- «قتل!» 4- صبر كنيد! كي گفت: «قتل»؟ نكند همه‌چيز از مسير خودش خارج شده باشد؟