ناشر بهار سبز
وضعيت كالا

عامل فراواني (چگونه به فراواني نامحدود جهان هستي و به هرچه هميشه در زندگي مي خواستيد دست يابيد)

در كتاب عامل فراواني، بيش از 40 نويسنده از سراسر جهان به نويسنده و كارشناس مشهور قانون جذب، جو وايتلي مي پيوندند تا اسرار فراوانيِ خود را با او به اشتراك بگذارند. اين كتاب مجموعه اي از داستان هاي واقعي كارشناسان حوزه تجارت، معنويت، كارآفريني، امور مالي، پزشكي، روابط جنسي و موارد ديگر است. آن ها نويسندگان، سخنرانان، معلمان و مشاوراني هستند كه دانش خود را با شما در ميان مي گذارند. داستان زندگي شخصي افراد مختلف، قصه ي درجات ثر