ناشر شاسوسا
وضعيت كالا

عارفانه‌هاي ابوسعيد ابي‌الخير (مجموعه شعر)

مجنون تو كوه را ز صحرا نشناخت. ديوانه عشق تو سر از پا نشناخت. هر كس به تو ره يافت ز خود گم گرديد. آن‌كس كه تو را شناخت خود را نشناخت.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند