روان شناسي سلامت مانند هر علمي ، تراكمي است و بر اساس پيشرفت‌هاي پژوهشي گذشته براي ايجاد پيشرفت‌هاي جديد استوار است . بنابر اين ، من سعي كرده ام نه تنها كمك‌هاي اساسي به اين رشته ، بلكه همچنين پژوهش‌هاي جاري درباره اين موضوعات را ارائه دهم . چون روان‌شناسي سلامت به سرعت پيشرفت مي‌كند و تغيير مي‌يابد ، ضرورت دارد كه كتاب در اين زمينه به روز باشد .