ناشر البرز
وضعيت كالا

دگرگوني زندگي با جادوي نظم (هنر ژاپني براي سامان‌دهي و نظم)

مردم ژاپن بر اين باورند كه مرتب كردن اتاق و يا خانه‌شان بخت را به روي آنان مي‌گشايد... كساني كه از هنر ژاپني براي ساماندهي زندگي‌شان سود مي‌جويند، ديگر هرگز با آشفتگي و بي‌نظمي رو به رو نمي‌شوند. اين شيوه ناب فقط مجموعه‌اي از قواعد نيست، بلكه معجزه‌اي است كه با رسيدن به ذهنيتي مناسب با استفاده از روش كن‌ ماري زندگي‌تان را دگرگون مي‌كند.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند