جادوي زندگي واقعي‌ست، به همان اندازه كه شما واقعي هستيد. در حقيقت، زندگي بسيار شگفت‌انگيزتر از آن است كه در كودكي تصور كرديد، و هيجان‌آور، اعجاب‌انگيزتر و مهيج‌تر از هر چيزي كه پيش از اين ديده‌ايد. زماني كه مي‌دانيد چه كاري انجام دهيد تا جادو كند، در دنياي روياهاي‌تان زندگي خواهيد كرد. آن‌گاه، متعجب خواهيد شد كه هميشه به چگونه باور كردن جادوي زندگي تسليم شده‌ايد.

سبد خريد مشترياني كه اين كالا را خريده‌اند